Signat un acord de col·laboració per a l’impuls del transport de productes químics per ferrocarril

El director general de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique), Juan Antonio Labat i la presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), Isabel Pardo, han signat al Ministeri de Foment, al costat del secretari d’Estat d’Infraestructures , Transport i Habitatge, Pedro Saura, un acord pel qual s’estableix un protocol de col·laboració entre aquestes entitats.

L’acord, amb vigència fins desembre de 2020, ampliable fins a 2022, té per objecte contribuir al desenvolupament i optimització del transport de productes químics per ferrocarril, dins el marc del Pla Estratègic d’Adif “Pla Transforma 2020”.

Adif, com a responsable del manteniment i l’explotació de les infraestructures ferroviàries de competència estatal, així com a gestor del seu sistema de control de circulació i seguretat, té entre els seus objectius prioritaris la potenciació del transport de mercaderies per ferrocarril i el desenvolupament de la intermodalitat, aspectes que són considerats per Feique com una prioritat per al sector per la seva rellevant paper en el sistema de transport global de mercaderies químiques.

L’acord suposa una renovació del protocol ja subscrit el 2013 per aquestes entitats per al desenvolupament d’un programa específic d’actuacions per a l’impuls de l’eficiència del transport ferroviari de mercaderies del sector a Espanya. En aquest sentit, tant Feique com ADIF consideren necessari continuar la col·laboració que s’ha mantingut fins ara, fomentant la creació de grups de treball multidisciplinaris per a la millora dels processos de gestió del transport de mercaderies per ferrocarril en el sector químic, ja que un sistema eficient i de qualitat en el transport ferroviari contribuirà significativament a la millora de la competitivitat de la indústria química, asseguren.

Entre altres mesures, l’acord contempla l’anàlisi, estudi, valoració i, si escau, proposta de millores dels accessos de connexió de la xarxa ferroviària d’interès general amb els polígons de la indústria química significatius, així com amb els ports de major rellevància sectorial i amb les fronteres en el context dels Corredors Atlàntic i Mediterrani. Així mateix, es preveu que els acords assolits a l’empara del Protocol podran desenvolupar-se a través de convenis específics subscrits per ADIF i les empreses associades a Feique.

Font:industriaquímica