S’ha aprovat el “Full de Ruta l’Hidrogen: una aposta per l’hidrogen renovable”

L’hidrogen verd serà clau perquè Espanya aconsegueixi la neutralitat climàtica i un sistema elèctric 100% renovable no més tard de 2050

El desplegament de l’hidrogen verd incentivarà el desenvolupament de cadenes de valor industrials innovadores al nostre país generant ocupació i activitat econòmica, el que contribuirà a la reactivació feia una economia verda d’alt valor afegit

El Full de Ruta inclou objectius nacionals d’implantació de l’hidrogen renovable a 2030, incloent 4 gigawatts de potència instal·lada de electrolitzadors. S’incorpora una fita intermedi per 2024: comptar amb una potència instal·lada d’entre 300 i 600 MW

El Full de Ruta preveu una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle en 4,6 milions de tones equivalents de CO2

El document també analitza el potencial de l’hidrogen entre 2030 i 2050 i conclou que Espanya té la capacitat de crear un projecte país al voltant de l’hidrogen renovable, que impulsi la indústria nacional, el coneixement tecnològic i la creació d’ocupació. Això consolidarà el paper de lideratge en la generació d’energia renovable

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), va aprovar a l’octubre el “Full de Ruta de l’Hidrogen: una aposta per l’hidrogen renovable”. Amb aquesta planificació, el Govern impulsa el desplegament d’aquest vector energètic sostenible, que serà clau perquè Espanya aconsegueixi la neutralitat climàtica, amb un sistema elèctric 100% renovable, no més tard del 2050. El desenvolupament de l’hidrogen renovable incentivarà la creació de cadenes de valor industrial innovadores al nostre país, el coneixement tecnològic i la generació d’ocupació sostenible, contribuint a la reactivació feia una economia verda d’alt valor afegit.

El document, que el seu desenvolupament està contemplat en el Pla Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030, inclou 60 mesures i fixa objectius nacionals -alineats amb l’Estratègia Europea de l’hidrogen- a 2030. Entre d’altres, 4 gigawatts (GW) de potència instal·lada de electrolitzadors, un mínim de 25% del consum d’hidrogen per la indústria haurà de ser renovable i implantació de hidrogeneres, trens i vehicles de transport pesat propulsats per aquest producte.

La consecució dels objectius a 2030 que reflecteix el Full de Ruta de facilitar possibilitarà reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en 4,6 milions de tones equivalents de CO2 (CO2eq).

Finalment, el Full de Ruta anticipa una visió de quin serà el paper de l’hidrogen en les següents tres dècades, en què Espanya busca liderar un projecte país cap a una economia descarbonitzada, de manera que es fomenti la cadena de valor innovadora, el coneixement aplicat de la indústria, el desenvolupament de projectes pilot al llarg del territori nacional i el suport a les zones de transició justa.

El potencial de l’hidrogen

L’hidrogen no és una font primària d’energia, com ho poden ser el sol o el vent, sinó un vector energètic, és a dir, un producte manufacturat que és capaç d’emmagatzemar energia per a, posteriorment, pugui ser alliberada de forma gradual. En el cas que es facin servir energies renovables en la seva fabricació, l’hidrogen obtingut tindrà la consideració de “hidrogen verd” o “hidrogen renovable”.

El Full de Ruta identifica aquest vector energètic com una solució sostenible clau per a la descarbonització de l’economia i el desenvolupament de cadenes de valor industrials i de R + D + I, convertint-se així en una de les palanques de reactivació econòmica lligades a la transició energètica , al costat d’altres àmbits com el desplegament renovable, la mobilitat sostenible i connectada o la rehabilitació energètica d’edificis.

Oportunitats per a Espanya

En aquest sentit, el Full de Ruta identifica les oportunitats que representen per a Espanya el foment de la producció nacional i l’aplicació de l’hidrogen renovable.

En primer terme, l’aposta per l’hidrogen renovable activarà el desenvolupament de cadenes de valor. S’obren noves oportunitats de generació d’ocupació sostenible i d’activitat econòmica en àmbits com la fabricació de acobladors de electrolitzadors, de piles de combustible, de components (electrònica, control, automoció, mecànica), de vehicles, drassanes, de dipòsits a pressió, hidrogeneres o plantes de producció d’hidrogen renovable, així com la seva gestió, solucions d’emmagatzematge a gran escala, equips per al transport d’hidrogen o de serveis de mobilitat basats en hidrogen renovable.

Aquest enfortiment de la cadena de valor vindrà acompanyat d’una major R + D + I energètica espanyola, que es convertirà a més en un pilar per a un desenvolupament econòmic sostenible. Al respecte, l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, inclou entre les seves línies estratègiques de R + D + I nacional l’aplicació de l’hidrogen renovable a la indústria i com a recurs per al canvi climàtic i la descarbonització.

L’hidrogen verd serà clau en el camí que ha emprès el país per eliminar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, responsables del canvi climàtic, així com d’altres contaminants lligats a segments com el transport, la generació d’energia i el sector industrial. De fet, el Full de Ruta subratlla el potencial de l’hidrogen renovable per descarbonitzar sectors o processos amb major complexitat de descarbonització com poden ser el transport aeri o els processos industrials que requereixin altes temperatures.

A més, el document destaca el seu potencial per accelerar el desplegament renovable al nostre país, amb els efectes positius associats que té una major presència d’energies renovables en el sistema sobre els preus d’electricitat i sobre la competitivitat industrial. En aquest àmbit, el Full de Ruta subratlla el seu paper en el desenvolupament de xarxes intel·ligents i, especialment, per emmagatzemar energia renovable a gran escala i de manera estacional, aportant gestionabilitat a el sistema. Aquest desplegament es farà en línia amb l’Estratègia d’Emmagatzematge, l’esborrany ultima en aquests moments el MITECO.

Aquests dos factors, segons el Full de Ruta, faran de l’hidrogen un dels principals actius per aconseguir que Espanya sigui una de les potències europees en generació renovable. A això s’afegeix la implantació d’altres tecnologies, com les que recollirà el Full de Ruta per el desenvolupament de la Eòlica Marina i les Energies de la Mar a Espanya, també en fase d’elaboració, i que propiciaran un canvi radical al paradigma energètic actual, consolidant un sistema elèctric 100% renovable no més tard de 2050.

Un altre aspecte destacat per el Full de Ruta és el potencial de l’hidrogen renovable per afavorir la descarbonització dels sistemes energètics aïllats, amb especial atenció als territoris insulars.

Objectius a 2030

El Full de Ruta planteja objectius nacionals de foment de l’hidrogen renovable a 2030 i, en base als mateixos, dissenya una visió a 2050, quan Espanya haurà d’aconseguir la neutralitat climàtica i comptar amb un sistema elèctric 100% renovable. Els objectius són coherents amb les metes que s’ha fixat la Comissió Europea en la seva Estratègia d’Hidrogen. Són aquests:

• Producció: 4 GW de potència instal·lada d’electròlisi -el sistema de producció d’hidrogen renovable emprant energies netes i aigua-, el que representa un 10% de l’objectiu marcat per la Comissió Europea per al conjunt de la UE. Addicionalment, com a fita intermedi, s’estima que per a l’any 2024 seria possible comptar amb una potència instal·lada de electrolitzadors d’entre 300 i 600 MW.

• Un 25% del consum d’hidrogen industrial serà d’origen renovable el 2030. En l’actualitat, la indústria empra la pràctica totalitat de les 500.000 tones d’hidrogen que consumeix Espanya anualment. En la seva majoria, el producte utilitzat és hidrogen d’origen fòssil (o hidrogen gris), és a dir, empra gas natural com a matèria primera en la seva elaboració. Per cada quilogram d’hidrogen renovable que substitueix a un consum existent d’hidrogen no renovable, s’eviten 9 kg de CO2 a l’atmosfera.

• Quant a mobilitat, el 2030, es planteja una flota de al menys 150 autobusos; 5.000 vehicles lleugers i pesats; i 2 línies de trens comercials propulsades amb hidrogen renovable. De la mateixa manera, hauria d’implantar una xarxa amb un mínim de 100 hidrogeneres i maquinària de handling propulsada amb hidrogen en els 5 primers ports i aeroports.

A partir d’aquests objectius, el Full de Ruta anticipa els canvis que es produiran en l’economia de l’hidrogen més enllà del 2030 i fins 2050. El document destaca que, un cop conclosa aquesta dècada, es produirà una acceleració de la producció i aplicació de l’ hidrogen renovable a Espanya, que seran plenament competitives enfront d’altres tecnologies de producció. Aquest fet facilitarà l’expansió del consum d’hidrogen renovable en sectors difícils de descarbonitzar i en noves aplicacions, incloent el transport marítim i aeri, i els processos energètics industrials d’alta temperatura. Finalment, per la seva potencial com a productor, el Full de Ruta preveu que Espanya pugui convertir-se en un exportador d’hidrogen renovable a la resta d’Europa.

60 mesures

El document planteja un conjunt de 60 mesures, agrupades en quatre àmbits d’actuació. En primer lloc, es recullen actuacions de caràcter regulatori que inclouen, entre altres, la introducció d’un sistema de garanties d’origen que asseguri que l’hidrogen s’ha produït a partir d’energia 100% renovable. Un segon capítol està dedicat a les mesures de caràcter sectorial per incentivar l’ús d’hidrogen renovable i la posada en marxa de projectes en àmbits com l’industrial, l’energètic o el de la mobilitat.

D’altra banda, el Full de Ruta recull mesures de caràcter transversal per fomentar el coneixement del potencial de l’hidrogen renovable en el conjunt de la societat; i, finalment, s’aborda el foment del R + D + I vinculada aquestes tecnologies.

Entre altres mesures, el Full de Ruta impulsarà el disseny d’instruments financers de suport a la indústria espanyola consumidora intensiva d’hidrogen per a l’adaptació dels seus processos i infraestructures al subministrament continu d’hidrogen renovable. Així mateix, s’identificaran els pols de consum d’hidrogen en l’actualitat, fomentant i incentivant la creació de “valls d’hidrogen”; i es promourà la constitució de Taules de l’Hidrogen Industrial al costat de comunitats autònomes, administracions locals, consumidors d’hidrogen i promotors de projectes de producció d’hidrogen renovable.

De la mateixa manera, s’inclouen mesures per propiciar el desenvolupament nacional de electrolitzadors de grans potències (100 MW), així com per impulsar la seva fabricació en massa i l’aplicació de nous materials; i per fomentar la R + D + I a llarg de la cadena de valor de l’hidrogen, de manera que la ciència espanyola i les empreses puguin participar en el seu desenvolupament, el que permetrà crear coneixement i avantatges competitius, incloent la indústria espanyola de l’automòbil, el transport ferroviari, marítim i aeri. Al respecte, es crearà una línia de finançament exclusiu per a projectes de la cadena de valor de l’hidrogen renovable en els successius plans estatals d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.

D’altra banda, es potenciaran nous nuclis energètics de producció d’hidrogen renovable que contribueixin a evitar la despoblació rural i a assolir els objectius de repte demogràfic, amb especial atenció a les regions de transició justa.

El Full de Ruta conclou identificant els diferents instruments de finançament per a la seva desplegament, que inclouen els fons d’EU Next Generation i la Clean Hydrogen Alliance, creada per la Comissió Europea. Així mateix, el document incorpora un annex amb projectes d’hidrogen identificats a Espanya. Font:notapremsaministeri