Presentades al·legacions contra la construcció d’un parc amb 13.700 panells solars a Montblanc

L’Ajuntament assegura que, en cas d’implantar-se, hipotecaria una futura ampliació de la zona industrial del Logis, ja que és el sòl on està previst ubicar aquesta instal·lació.

L’Ajuntament de Montblanc es mostra totalment contrari a la sol·licitud que ha fet una empresa per instal·lar un parc fotovoltaic al municipi. S’aixecaria en una zona que des del Consistori es diu que hipotecaria el futur creixement del Logis. Per això, ha presentat un seguit d’al·legacions, segons assegura, Josep Andreu.

L’empresa peticionària és Energies Renovables Terra Ferma SL, amb seu social a Barcelona. La pretensió és construir la planta solar fotovoltaica denominada la Romiguera.

Constaria de 13.700 panels, amb sis MW de potència nominal. I enllaçaria a través d’una línia soterrada de 25 kV amb la subestació elèctrica de Montblanc, on es troba el punt de connexió. Ocuparia 15,08 hectàrees en sòl no urbanitzable situades entre la línia d’alta velocitat i l’autopista AP-2, propietat de Cimalsa, que va posar a licitació els terrenys –s’hi van presentar dues empreses–.

En el cas de tenir el vistiplau de la Generalitat, les obres durarien uns dos anys. I el projecte està lligat al futur complex logístic de la Conca.

L’any 2020, la iniciativa es va anunciar sense que s’alcessin veus en contra. Ara, amb perspectives que la implantació del centre logístic Bon Preu, es preveu que això serà un pol d’atracció de noves empreses i que segurament no hi cabran en el poc sòl que quedarà.

Per això ja es preveu que la zona industrial es pugui ampliar en els terrenys que hi ha a l’altra costat de la línia d’alta velocitat, que és on s’ha previst aquest parc fotovoltaic.

L’Ajuntament veu en aquest projecte una amenaça per ampliar el seu potencial industrial, per la qual cosa ha presentat al·legacions. Assegura que no tenen constància que el promotor del projecte hagi acreditat amb anterioritat al tràmit d’informació pública la disponibilitat o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels terrenys sobre els que es projecta la instal·lació solar, incloses les subestacions elèctriques i exclosos els accessos i les línies d’evacuació.

El Consistori tampoc té constància que hagi presentat amb anterioritat al tràmit d’informació pública una oferta de participació local consistent en oferir la possibilitat de participar, al menys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament, a les persones radicades en el municipi en què es pretén ubicar la instal·lació, o als municipis limítrofs a aquest municipi o a la comarca. Des del Consistori s’insta a la Generalitat que demani al promotor aquesta documentació.

Utilitat privada

L’Ajuntament considera que és un projecte d’utilitat privada «que no proporciona cap servei als veïns del municipi els quals, per contra, es veuran directament afectats en tant que es perdrà l’oportunitat real de crear altres projectes en aquest sector amb clars beneficis socials i econòmics.

Aquest projecte no afavoreix la utilitat pública». En aquest sentit, des del Consistori no es considera «indispensable» la implantació d’aquest projecte per tal d’assolir l’objectiu 2030.

Es considera que el parc en el futur pot ser un fre a la implantació de noves industries i, per tant, de llocs de treball: «Considerem que un dels millors i màxims beneficis econòmics i socials per als habitants del municipi és el benestar de les persones i de les famílies, què en gran mesura i en la majoria dels casos va lligat a l’accés a un lloc de treball que el garanteixi».

Un altre dels motius de rebuig és que la planta fotovoltaica es projecta, pel seu extrem nord-oest, dins de la franja de delimitació d’un terreny qualificat com a sòl forestal de conservació. «Considerem que, si tal com s’assegura a l’estudi d’impacte ambiental, la intenció és minimitzar el risc d’incendi, la mesura que millor acompleix amb aquest comès és allunyar-se del perill».

L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, considera que l’espai on es preveu la planta fotovoltaica «l’hem de tenir reservat per si ve alguna empresa més». Recorda que l’adjudicatària només té en un precontracte amb Cimalsa «sense que hagi avançat diners». Afegeix que el lloguer de l’espai és per 25 anys. «Cimalsa ens ha dit que ara no ho farien, no posarien a licitació el terreny», diu Andreu. Font: diaridetarragona, pixabay