La generació a partir d’energia fotovoltaica va créixer un 140% a Catalunya l’any 2020

El nombre d’instal·lacions d’autoconsum es va triplicar fins a superar les 8.200, sobretot pel creixement a les llars

Cata­lu­nya va tan­car l’any 2020 amb 8.229 ins­tal·laci­ons d’auto­con­sum a par­tir d’ener­gia foto­vol­taica en ser­vei, xifra que mul­ti­plica per 3,5 els equips que hi havia l’any ante­rior, segons dades de l’Obser­va­tori de l’auto­con­sum a Cata­lu­nya, de l’Ins­ti­tut Català d’Ener­gia (ICAEN). La potència ins­tal·lada en aquesta moda­li­tat va asso­lir els 84,5 MW i va regis­trar un crei­xe­ment anual del 141%, fins a dupli­car la capa­ci­tat d’auto­pro­ducció d’elec­tri­ci­tat a par­tir del Sol en els últims 12 mesos Segons les xifres de l’ens ads­crit al Depar­ta­ment d’Empresa i Conei­xe­ment, durant el 2020 es van posar en marxa 5.869 noves ins­tal·laci­ons, que tota­lit­zen 49,47 MW de potencia

Des de prin­ci­pis del 2019, es regis­tra un incre­ment tri­mes­tral mitjà del 48% en els nous equips.

El 75,5% de les ins­tal·laci­ons d’auto­con­sum foto­vol­taic a Cata­lu­nya tenen una potència igual o infe­rior a 5 kW, més habi­tu­als en l’àmbit domèstic, men­tre que només el 5,9% cor­res­pon a grans ins­tal·laci­ons d’auto­con­sum per sobre de 25 kW, pròpies d’ins­tal·laci­ons asso­ci­a­des al sec­tor indus­trial o ser­veis. A més, la tendència obser­vada indica que cada cop es posen en marxa ins­tal·laci­ons d’auto­con­sum foto­vol­taic més peti­tes, cosa que demos­tra el pes més gran de l’auto­con­sum a les llars.

Segons la con­se­lle­ria que lidera Ramon Tre­mosa, aques­tes xifres “reflec­tei­xen que els ciu­ta­dans i les empre­ses de Cata­lu­nya han fet seva l’aposta per una tran­sició cap a un nou model energètic més net, sos­te­ni­ble i democràtic”.

Sant Cugat del Vallès és el muni­cipi amb més equips d’auto­ge­ne­ració (525), men­tre que Bar­ce­lona és el muni­cipi amb una major potència ins­tal·lada (4,7 MW). Tan­ma­teix, el muni­cipi amb una major pene­tració de l’auto­con­sum entre la seva població és Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Ori­en­tal), ja que compta amb 14,4 ins­tal·laci­ons per cada 1.000 habi­tants. El seguei­xen Tiana i Ale­lla, al Maresme, amb 10,9 i 9,9 equips per cada 1.000 habi­tants res­pec­ti­va­ment.

Els càlculs rea­lit­zats a par­tir de totes les dades regis­tra­des a l’ICAEN con­firma l’existència d’una cor­re­lació directa entre el nom­bre d’ins­tal·laci­ons d’auto­con­sum foto­vol­taic per cada 1.000 habi­tants i el pes dels habi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars sobre el total d’habi­tatge en el muni­cipi. És a dir, fins al moment, els equips d’auto­ge­ne­ració tenen una major pene­tració en aquells muni­ci­pis on hi ha més habi­tat­ges uni­fa­mi­li­ars. Font:acn.cat