Iberdrola cedirà els terrenys de la central nuclear de Lemoiz al País Basc després de rebre 2.273.000 per la moratòria

El Govern ha llançat el Projecte d’ordre per la qual es cedeixen a la Comunitat Autònoma del País Basc dels terrenys, emplaçaments i instal·lacions pendents d’alienar de la Central Nuclear de Lemoiz.

Aquesta central, propietat d’Iberdrola, va ser una de les plantes que es va veure afectada per la moratòria nuclear a Espanya durant el Govern del PSOE. Un procés pel qual l’elèctrica va percebre més de 2.273 milions com a indemnització en haver-se construït i no poder produir energia.

Ara, el Govern després d’haver pagat ja tota la moratòria nuclear entre tots els espanyols via factura de la llum, vol quedar-se amb els terrenys de la central nuclear. Concretament, així era l’acordat, però seria una cessió dels terrenys mitjançant subhasta. Ara, després d’un canvi legislatiu fins ara desconegut, el Govern diu que aquests terrenys de les centrals nuclears afectades a la moratòria es cediran a una Administració de l’Estat.

“Si en el moment en què s’hagués satisfet íntegrament als titulars dels projectes de construcció paralitzats la compensació prevista (…) existissin actius afectes als mateixos pendents d’alienar, es pot acordar mitjançant una ordre ministerial que aquests actius i, en particular, els terrenys, emplaçaments i instal·lacions afectes, siguin transmesos o cedits a una administració pública, en els termes que es determinin en aquesta Ordre”, diu el canvi normatiu.

En aquest cas, el Govern proposa donar a la Comunitat Autònoma del País Basc.

“En conseqüència, una vegada que ja s’ha abonat tot l’import de la compensació, procedeix imposar a l’entitat titular del projecte la transmissió a la Comunitat Autònoma del País Basc dels terrenys, emplaçaments i instal·lacions pendents d’alienar afectes al projecte de construcció de la Central Nuclear de Lemoiz”, diu el projecte d’Ordre.

Els terrenys

Aproximadament, 35 hectàrees estan ocupades directament pels edificis de la central, els terrenys estan qualificats com a sòl urbà i delimitat per la carretera local BI-3152, que discorre paral·lela a la línia de costa d’Armintza. Aquest emplaçament disposa d’un tancament amb doble tanca metàl·lica amb passadís de seguretat de 1.600 m i una porta d’accés corredissa amb accionament elèctric motoritzat. Així mateix, disposa d’enllumenat exterior de l’emplaçament, circuit de control per càmeres de televisió i una instal·lació perimetral d’hidrants d’xarxa contra incendis.

Així mateix, inclou sòl no urbanitzable sense vocació definida, que afecta aproximadament a 43 hectàrees, incloent dos masos. A més, el sòl no urbanitzable de protecció i per a usos agroramader i forestal afecta aproximadament a 102 hectàrees i està dedicat, majoritàriament, a plantacions d’eucaliptus i pi. Font: elperiodicodelaenergia