El gasoil i la benzina canvien de nom a partir del 12 d’octubre

El 12 d’octubre entra en vigor a la Unió Europea una nova normativa, la Directiva 2014/94 /UE, una de les mesures incloses en la Directiva, relativa a la implantació d’una infraestructura per als combustibles alternatius, estableix que els estats membres han d’assegurar la disponibilitat d’informació pertinent, clara i coherent sobre aquells vehicles de motor que poden proveir normalment amb cada tipus de combustible comercialitzat o recarregar-se en punts de recàrrega. L’objectiu d’aquesta mesura és que els consumidors puguin identificar clarament el combustible que el seu vehicle necessita i posarà ordre en els noms dels combustibles. Fins ara, cada marca posava un nom als seus carburants, i això podia portar confusió a l’usuari, fins al punt d’equivocar-se i malmetre el motor del cotxe.
Per donar compliment a aquesta disposició, a partir d’octubre serà obligatori col·locar les noves etiquetes de combustible harmonitzades per a l’àmbit de la Unió Europea, de manera clarament visible, en els següents llocs:
– En els corresponents sortidors i els seus filtres en tots els punts de repostatge.
– En tots els taps, o en la seva proximitat immediata, dels dipòsits de combustible dels vehicles nous per als que es recomana o sigui compatible dit combustible.
– En els manuals dels vehicles.
– En els concessionaris de vehicles.
La UNE-EN 16942 especifica les 13 etiquetes diferents per a cada tipus de combustible
Per harmonitzar les nomenclatures, s’identificaran amb un distintiu rodó i una lletra E les benzines convencionals (la clàssica súper). Després de la lletra hi haurà un número que assenyalarà el percentatge de biocombustible que incorpora.
El dièsel tindrà una etiqueta quadrada amb la lletra B i un número, que també equivaldrà a la quantitat de biodièsel present en el compost. El dièsel sintètic, el que no prové del petroli, es distingirà amb les lletres XTL, en una etiqueta també quadrada.
Finalment, els combustibles gasosos (hidrogen, gas natural, etc.) s’identificaran dins un rombe amb les lletres que distingeixin cada gas.