El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la nova autorització ambiental de la refineria de Repsol Petróleo S.A

En el marc de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona, constituïda el passat mes de juliol i amb l’objectiu de posar al dia els permisos ambientals, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la nova autorització ambiental de la refineria de Repsol Petróleo S.A, situada als municipis de la Pobla de Mafumet, Constantí i Perafort.
D’aquesta manera, han autoritzat l’adequació de la planta d’olefines per maximitzar l’alimentació amb propà, un canvi considerat ambientalment no substancial, tot i això, el projecte presentat no suposa la instal·lació de cap nou focus ni l’increment de les emissions de cap dels existents ni de les torxes. Tal com ha explicat el govern, l’actualització de l’autorització forma part de l’aposta de futur del Govern de la Generalitat pel Camp de Tarragona, que «necessàriament ha de passar per un desenvolupament sostenible i equilibrat dels diferents sectors productius, amb l’objectiu d’assolir una economia diversificada que assumeixi i minimitzi les seves externalitats ambientals». D’aquesta manera, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha establert una col·laboració i diàleg amb l’empresa, els Ajuntaments més propers i l’entitat ecologista Cel Net al llarg dels dos anys i mig que ha durat la tramitació ambiental amb la finalitat que la nova autorització incorporés la major part de les millors tècniques disponibles i fixés límits d’emissió que no seran d’obligat compliment fins l’any 2018 d’acord amb la normativa europea. L’autorització incorpora les condicions derivades de la transposició de la Directiva d’Emissions Industrials a l’ordenament jurídic. A més, per primer cop des que la planta es troba en funcionament han inclòs a l’autorització un apartat específic referit a les emissions difuses, que ha de representar una pas endavant en la protecció de la qualitat de l’aire al camp de Tarragona, ja que segons han explicat La manca de legislació en aquesta matèria i l’absència de precedents en altres activitats de refinament de la Unió Europea no havia fet possible fins ara incorporar aquesta condició a l’autorització ambiental. Així mateix, després d’adquirir coneixements en l’àmbit de les emissions de components orgànics volàtils (COV), tant per l’activitat industrial com per la Generalitat, contemplaran per primera vegada la seva vigilància com a requisit en l’àmbit de l’autorització. Aquest òrgan canalitza i aglutina les actuacions en matèria de qualitat de l’aire que es desenvolupen en aquest àmbit territorial. Especialment para atenció a les emissions no canalitzades per xemeneia connectades a la Xarxa d’Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC), com ara les dels COV, entre els quals s’inclou el benzè i el butadiè, o els hidr

Deixa un comentari