El CSN autoritza la renovació de la llicència d’operació de la central nuclear de Vandellòs fins 2030

El Ple de Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha aprovat informar favorablement la sol·licitud de renovació d’autorització d’explotació de la central nuclear Vandellòs II (Tarragona) per un període de deu anys (2020-2030). Aquest informe es remet al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a la seva autorització, segons s’estableix en el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives (RINR, article 23).

D’aquesta manera, Vandellòs II segueix els passos de la central nuclear d’Almaraz que va obtenir l’ok del CSN per seguir operant fins 2027 en el cas del reactor I i fins 2028 per al reactor II.

La decisió adoptada pel Ple es basa en la comprovació del correcte funcionament de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per continuar la seva operació, així com en la constatació de la capacitat de la central per donar resposta a requisits normatius actuals de major exigència als estrictament requerits a el disseny original de la central.

També s’han tingut en compte les propostes de millora de la seguretat que el titular ha realitzat com a resultat de la revisió periòdica de la Seguretat (RPS). De la mateixa manera, aquesta decisió té en compte la verificació de l’acompliment per part de la titular dels requisits de l’autorització concedida en 2010.

Aquest informe favorable està basat en els resultats de l’avaluació, continguts en un conjunt de nombrosos informes tècnics especialitzats. Així mateix, preveu la informació procedent de les inspeccions realitzades a la central durant la vigència de l’actual autorització per part de l’CSN.

El dictamen emès pel CSN inclou deu límits i condicions, acompanyats de cinc instruccions tècniques complementàries (ITC), als quals quedarà sotmès el funcionament de la instal·lació en aquest nou període de deu anys.

Límits i condicions aplicables

 El dictamen emès pel regulador estableix deu límits i condicions que en el seu conjunt fan referència a:

– Requisits de tipus genèric per a totes les centrals nuclears, com ara: identificació de titular i explotador responsable, potència màxima autoritzada, documents oficials d’explotació de la central i el seu tràmit de modificació, informes anuals requerits, sortida d’embalums radioactius fora de l’emplaçament, requisits per a sol·licitar el cessament de l’explotació, així com per a sol·licitar una eventual nova autorització.

– Compliment de les propostes d’actuació de titular, dels compromisos adquirits pel titular (incorporant les modificacions a aquests compromisos que el CSN ha introduït en alguns casos), dels programes de millora de la seguretat i d’altres accions addicionals específiques que el CSN requereix mitjançant instruccions tècniques complementàries (ITC).

– Protecció contra riscos interns i, en concret, els derivats d’inundacions internes i aspersió, per a això s’han de dur a terme diverses accions entre les que es troben la identificació d’estructures, sistemes i components que puguin ser rellevants per a la seguretat des del punt de vista d’inundacions així com el seu programa de manteniment, inspecció i proves associat.

– Accions relacionades amb la gestió de l’envelliment i l’Operació a llarg termini (OAP) com, per exemple, la remissió a l’CSN cada tres anys d’un informe en què s’actualitzi l’estat dels components i estructures de sistemes de seguretat.

Instruccions tècniques complementàries

 A més, els límits i les condicions establerts s’acompanyen de cinc instruccions tècniques complementàries (ITC) establertes pel CSN directament a titular de la central. Les ITC desenvolupen les condicions de l’autorització, incloent-hi les relatives a les modificacions més importants esmentades anteriorment, i requereixen així mateix accions addicionals per part del titular, identificades en l’avaluació i referides, entre d’altres, als següents àmbits:

– Propostes d’actuació derivades de la revisió periòdica de Seguretat (RPS) i la resta de la documentació presentada amb la sol·licitud, així com modificacions en el termini i / o les accions d’alguns dels compromisos adquirits pel titular, i altres accions addicionals derivades de l’avaluació de l’CSN (associades a la condició nº 7).

– Accions per dur a terme la revisió de les anàlisis deterministes d’inundacions internes i aspersió, així com els canvis associats a l’Estudi de Seguretat (ES) i a el Manual de Protecció contra inundacions internes (relatives a la condició nº8).

– Accions relacionades amb la gestió de l’envelliment i amb l’Operació a llarg termini (OAP). Aquesta ITC recull les actuacions requerides en relació amb l’informe integrat d’estat de components i estructures, el Pla Integrat d’Avaluació i Gestió de l’Envelliment (Piege), l’Estudi d’Impacte Radiològic associat a l’Operació a llarg termini (IIR) i les modificacions a l’ES i a les ETF relacionades amb la gestió de l’envelliment i l’OAP (vinculades a la condició nº9).

Pla de Gestió de Residus

Així mateix, el Ple ha informat favorablement el Pla de Gestió de Residus Radioactius i del Combustible Gastat (PGRRyCG) associat a l’operació a llarg termini. Aquest document és preceptiu a presentar pel titular per a la renovació d’autorització d’explotació, i un cop aprovat, constitueix la revisió 5 de l’esmentat PGRRyCG.

De la mateixa manera, el Ple de l’CSN ha informat favorablement la sol·licitud de renovació de l’autorització de protecció física presentada pel titular de Vandellòs II. Aquesta autorització entrarà en vigor simultàniament i pel mateix termini pel qual s’estableixi l’autorització d’explotació. Font:elperiodicodelaenergia