Acciona llança la primera torre eòlica del món recoberta amb panells solars

La divisió d’Energia d’Acciona ha desenvolupat una solució pionera a nivell global en el camp de la hibridació entre l’energia eòlica i fotovoltaica consistent recobrir la torre d’un aerogenerador amb panells orgànics flexibles destinats a produir energia per al consum elèctric intern de la turbina. El projecte d’innovació permetrà estudiar tant el comportament dels panells orgànics -una tecnologia fotovoltaica emergent- com la seva aplicació per millorar l’eficiència de l’aerogenerador.

El sistema ja ha estat instal·lat en una de les turbines del parc eòlic de Breña (Albacete), que Acciona opera en propietat. Es tracta d’un aerogenerador AW77 / 1500 de tecnologia Nordex-Acciona Windpower, assentat sobre torre d’acer de 80 metres d’altura de boixa.

Adherits a la torre, s’han instal·lat 120 panells solars ubicats en orientació sud-est-sud-oest per captar el màxim d’energia al llarg de la jornada, i s’han distribuït en vuit altures, ocupant una longitud total d’uns 50 m de torre. Els mòduls fotovoltaics, que totalitzen una potència de 9,36 quilowatts pic (kWp), són de tecnologia Heliatek, model HeliaSol 308-5986. Tenen un gruix de tan sols 1 mil·límetre, i una superfície unitària de 5.986 x 308 mm.

A diferència de la tecnologia convencional de fabricació de mòduls fotovoltaics basada en el silici, els panells orgànics utilitzen el carboni com a matèria prima, i es caracteritzen per la seva flexibilitat estructural -el que els fa adaptables a molt diverses superfícies-; són també destacables els seus menors costos de manteniment, el menor consum d’energia en la seva fabricació, els seus facilitats logístiques i el reciclatge íntegre dels materials utilitzats, però la seva eficiència és encara inferior a la dels mòduls de silici.

“El projecte d’hibridació de Breña suposa una optimització de l’ús de l’espai per a la producció renovable i ens va permetre provar l’eficiència de la fotovoltaica orgànica, una tecnologia que creiem té una de les majors corbes de millora d’eficiència tecnològica. Per això hem decidit pilotar “, afirma Belén Linares, directora d’Innovació d’Energia en Acciona.

Optimitzar la generació

L’aplicació immediata del projecte de Breña és produir part de l’energia que necessiten els sistemes interns de l’aerogenerador. Quan aquest es troba en funcionament, part de l’energia generada és utilitzada per alimentar aquests sistemes auxiliars. En situació de parada, alguns sistemes han de seguir funcionant, pel que són alimentats des de la xarxa, de manera que l’aerogenerador registra llavors un consum net d’energia.

El nou sistema fotovoltaic adherit a la torre permetrà cobrir en tot o en part aquesta demanda inherent al funcionament de l’aerogenerador, quan hi hagi radiació solar i fins i tot -en una eventual fase posterior del projecte-, en absència de sol mitjançant l’ús d’un sistema de emmagatzematge en bateries, el que redundarà en tot cas en una millora de la producció neta aportada a la xarxa.

Els panells orgànics van connectats a dos inversors que transformen el corrent continu en corrent altern, per a la seva connexió posterior a la xarxa que alimenta els equips elèctrics de l’aerogenerador.

Tot el sistema està monitoritzat a fi de poder avaluar la solució adoptada en condicions reals tant des del punt de vista de la producció energètica com de la degradació dels panells solars. Conceptualment, suposa una configuració molt nova pel que fa a les experiències existents d’hibridació eòlic-fotovoltaica, basades en la instal·lació de panells en terra.

La iniciativa s’emmarca en un projecte d’innovació de més ampli abast impulsat per Acciona per estudiar diverses tecnologies fotovoltaiques emergents amb la finalitat de ser pionera a adoptar les solucions més eficients en cada cas i consolidar el seu lideratge com a promotor fotovoltaic, amb més de 1.200 MWp operatius o en construcció en diverses regions del món. Font:elperiodicodelaenergia