El Govern acorda iniciar negociacions amb l’Estat en relació amb determinats preceptes sobre emergència climàtica i impuls a les energies renovables

El Govern ha impulsat diverses modificacions normatives a la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, per fer front a la situació d’emergència climàtica mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini més breu possible els objectius que es fixaven.

També ha introduït modificacions al Text refós de la Llei d’urbanisme per facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia solar i eòlica, i una nova regulació del procediment i els requisits per a la implantació i l’autorització de les instal·lacions de producció d’energia eòlica i d’energia solar fotovoltaica.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha posat de manifest algunes discrepàncies en aquestes modificacions en considerar que alguns preceptes podrien incidir per diferents motius en les competències estatals bàsiques.

L’Acord adoptat persegueix intentar resoldre aquestes discrepàncies mitjançant un procediment de negociació bilateral i evitar la possible presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat. Font:govern.cat