El sector químic facturà un 1,7% més al 2016, acumulant un creixement del 18,7% des de 2007

La Indústria Química Espanyola arribà a una xifra de negoci de 59.020 milions d’euros al 2016, el que suposà un increment del 1,7% respecte a la facturació registrada l’any anterior. Si bé el creixement productiu del sector va ser del 3%, la caiguda dels preus internacionals (associats al comportament del cru) ha sigut el principal factor que ha limitat un major increment de la xifra de negocis. Així es reflexa a la Radiografia del Sector Químic espanyol 2017, informe elaborat per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (Feique) que recull gràfics i dades d’evolució de les principals macromagnituds del sector. El sector, que ja arribà al 2014 al seu sostre de facturació previ a la crisis, ha acumulat en el període 2007-2016 un creixement del 18,7%. La xifra de negocis registrada al 2016 ha seguit recolzant-se en gran mesura en l’estabilització de l’estirada del consum intern iniciat en el 2015. Així, el consum aparent de productes químics ha crescut un 1,9%, acumulant un increment del 7,4% des de 2007. Respecte a la distribució sectorial de la xifra de negocis, les Especialitats Farmacèutiques continuen sent el subsector més representatiu a l’aportar el 21,4% d’aquesta xifra de negocis, seguit de Matèries Primes, Plàstic i Cautxú, amb un 19,1% del total. Li segueix la Química Orgànica (13,1%), altres productes de Químics (8,1), Pintures i Tintes (7,2%), Perfumeria i Cosmètica (6,9%), Detergència (6,6%), Matèries Primes Farmacèutiques (6,3%), Gasos Industrials (2,7%), Química Inorgànica (2,7%), Fertilitzants (2,6%), Agroquímica (1,6%), Colorants i Pigments (1,1%) i Fibres Sintètiques (0,6%). Actualment, el positiu comportament macro de l’economia espanyola des de 2014 i el previst en els pròxims anys, en els que tant el PIB com el consumo i les exportacions estan registrant les xifres de creixement més elevades entre els principals països de l’eurozona, permeten albirar unes perspectives positives condicionades a que el preu del petroli es mantingui en nivells pròxims als actuals. Aquest fet, unit a que el sector químic manté fins 2030 previsions del creixement mundial de la seva demanda superiors al 4,5% anual, tenen que incitar al govern, segons el President de Feique, Antón Valero, a treballar de forma eficaç en la millora dels factors de competitivitat del conjunto de la indústria espanyola i, particularment, en aquells que són fonamentals per al sector químic, tals com el cost de l’energia, el desenvolupament de les infraestructures de transport, la millora i simplificació de la legislació tècnica que nos afecta i la major defensa comercial de la Unió Europea davant altres competidors internacionals. Segon major exportador de l’economia espanyola Per la seva part, en els mercats exteriors, on ja es realitza un 55% de la facturació, es produí una situació similar a la de la xifra de negocis.
Encara que el volum exportador es va incrementar un 1,4%, la xifra de vendes exteriors quedà llastada per la reducció dels preus, experimentant una caiguda del 2,1% fins els 32.500 milions d’euros. No obstant, el sector continua sent el segon major exportador de l’economia espanyola (per CNAE).<

El sector químic preveu incrementar la seva xifra de negocis un 3,5% en 2015 i un 3,7% en 2016 fins els 60.500 milions

Segons les previsions realitzades per la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (FEIQUE), el sector químic espanyol registrarà un creixement de la seva xifra de negocis del 3,5% el 2015 que arribarà fins al 3,7% en 2016, situant la facturació en 58.368.000 d’euros per a aquest any i en 60.540 milions el 2016. Amb aquestes previsions, el creixement acumulat de la xifra de negocis des de l’any 2008 (el sector va patir el 2009 el major impacte de la crisi) fins a 2016 és del 21,7%. El sector és, des de 2013, el segon major sector industrial en generar ja el 12,4% del PIB Industrial fonamentalment recolzat en la seva capacitat d’accés als mercats internacionals.
Tal com ja es va començar a reflectir en la xifres registrades el 2014, el creixement de la indústria química espanyola, si bé continua estant apuntalat per la seva activitat en els mercats internacionals, està veient impulsat també per la recuperació del consum i demanda interna de productes químics. El mercat interior ha adquirit protagonisme en línia amb el ritme que s’han pres en el primer semestre de l’any la pròpia economia espanyola i el consum intern en general. Aquesta consolidació ha vingut sobretot impulsada pels principals sectors demandants de la indústria química com són la Construcció, l’Automòbil o la indústria Agroalimentària. Per la seva banda, les exportacions seguiran experimentant una progressió positiva, amb una estimació de creixement el 2015 del 3% fins als 32.920 milions d’euros i del 3,5% el 2016 fins als 34.070 milions d’euros. És a dir, que més del 56% de la xifra de negocis es generarà en el mercat exterior. Així, amb aquestes estimacions, les vendes internacionals hauran aconseguit des de 2008 a 2015 un creixement acumulat superior al 40%, que arribarà fins al 45% el 2016. Alemanya, França, Itàlia i Portugal continuen sent els principals demandants europeus de la indústria química, recuperant en tots ells quota de mercat, especialment a Alemanya. Fora de les fronteres europees són EE.UU i Xina els països on més exporta el sector. Tot i les positives dades que mostren la solidesa d’aquesta indústria i la seva capacitat competitiva i d’accés als mercats exteriors, les companyies del sector continuen desenvolupant la seva activitat amb marges de benefici molt ajustats degut també a la baixada de preus. L’ocupació del sector químic creixerà un 8,6% el 2015 i un 3% el 2016 Les previsions del sector apunten que el 2015 l’ocupació mitjana anual creixerà un 8,6% fins als 189.400 llocs directes (15.000 més respecte a 2014), en línia amb les dades publicades per l’Enquesta de Població Activa de l’INE en els dos primers trimestres de l’any. En 2016 es preveu que el creixement arribi al 3% fins als 195.100 llocs de treball directes recuperant pràcticament la ràtio màxim que el sector registrava abans de la crisi. La indústria química va registrar ja en el segon trimestre d’aquest any un total de 195.700 assalariats directes, als quals cal sumar-li altres 400.000 llocs de treball tant indirectes, principalment en empreses de serveis especialitzats (enginyeria, innovació, tecnologia, consultoria o logística) , com induïts (a conseqüència del creixement de l’activitat econòmica i del consum que genera la creació de riquesa i ocupació). Cal destacar que el sector químic més genera ocupació qualificada de qualitat ja que el 95% dels contractes del sector són indefinits enfront de la mitjana industrial del 85% i el 77% de mitjana nacional.