¿Com mesurar la continuïtat amb un multímetre?

La prova de mesurar la continuïtat elèctrica , és una de les mesures i assajos que es realitzen a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquest assaig es fa per determinar el seu correcte funcionament .

Aquesta prova s’utilitza per verificar la integritat de les connexions i la continuïtat elèctrica en un circuit. Es pren una mesura d’alta resolució de la resistència dels conductors tant de fase com de terra.

Això és especialment important per verificar el bon funcionament dels circuits elèctrics com també les connexions i postes a terra.

En cas de produir una derivació del corrent en la instal·lació o en algun aparell connectat a aquesta.Es garanteix la seguretat de les persones.

La prova de continuïtat es realitza mitjançant un tester que pot ser analògic o digital segons mostra la figura 1 i 2 . També amb un cercador de pols per a circuits energitzats com el de la figura 3.

Figura 1: Tester analògic
Figura 2 : Tester multifunció digital

Mesura de la continuïtat d’un circuit amb tensió.

Una prova ràpida i senzilla per determinar la continuïtat d’un circuit o línia elèctrica és mitjançant l’ús d’un cercador de pols o fases . Com es mostra a la figura 3. En aquest cas es realitza l’assaig amb tensió en els circuits.

Figura 3: Cercador de fases.

Per determinar si hi ha tensió o continuïtat en la línia elèctrica amb el cercador de pols. És suficient amb apropar i tocar lleugerament la línia de fase o neutre que es vulgui conèixer si hi ha tensió i continuïtat.

Per exemple , en una base elèctrica d’un endoll a l’introduir el cercador de fases o pols en un dels contactes de la base de l’endoll. El led del cercador de fases s’il·luminarà de vermell. Aquest senyal lluminós ens indica que hi ha tensió en aquesta línia i per tant una continuïtat Veure els esquemes 1 i 2 següents.

Esquema 1: Mesura de continuïtat de fase-neutre amb cercador de pols
Esquema 2: Mesura de continuïtat de fase amb cercador de pols

Mesura de la continuïtat de terra d’un circuit sense tensió.

El principal objectiu de l’assaig és garantir que no s’han produït desperfectes o talls en els cables. Es mira en tota la longitud de la instal·lació tant en els conductors actius o en els de protecció.

Per realitzar una mesura de continuïtat , fem servir un instrument que disposi d’una font interna de tensió. Aquesta tensió será de 4 V a 24 V en buit a CC o CA. També i que apliqui una intensitat contínua mínima d’assaig de l’ordre de 200 mA. Els circuits a assajar han d’estar lliures de tensió.

Es tracta d’una característica comuna dels comprovadors d’instal·lacions dissenyats segons l’EN 61557. Com poden ser els comprovadors multifunció per assajar instal·lacions elèctriques de baixa tensió i els ohmímetres

Al tractar-se d’una mesura de valors de resistència elèctrica molt petits. Generalment per sota d’1 Ω, és convenient que l’instrument de mesura sigui capaç de compensar la resistència de les puntes de prova. Habitualment oscil·la al voltant de 0,2 Ω .

A més, i sobretot utilitzant-se en quiròfans i sales d’intervenció, l’equip de mesura ha de disposar de al menys una resolució de 0,1 Ω.

La ITC BT-38 es refereix a quiròfans i sales d’intervenció. Requereix d’uns límits especials pels valors de resistència dels conductors de protecció i dels conductors utilitzats per a les unions d’equipotencialitat.

En particular la impedància entre l’embarrat comú de posada a terra de cada quiròfan o sala d’intervenció i les connexions a massa, o els contactes de terra de les bases de presa de corrent, no ha d’excedir 0,2 Ω.

A més totes les parts metàl·liques accessibles han d’estar unides a l’embarrat d’equipotencialitat mitjançant conductors de coure aïllats i independents. La impedància entre aquestes parts i l’embarrat d’equipotencialitat que no ha d’excedir 0,1Ω.

Més endavant en el següent esquema 3, ens mostrarà esquemàticament com mesurar la continuïtat dels conductors de protecció.

Passos a seguir per realitzar la mesura de continuïtat.

Primer de tot s’ha d’indicar que les mesures i assajos es poden veure afectades negativament per impedàncies, circuits paral·lels o corrents transitòries. S’adverteix que només s’han de prendre mesures en circuits desernegitzats (sense tensió).

Per a la mesura de continuïtat elèctrica, es farà servir un multímetre o comprovador multifunció digital realitzant els següents passos:

  • Pas 1. Girar la clau selectora rotativa a la posició RLO.
Figura 4: Selector en posició RLO.
  • Pas 2. Utilitzar els terminals L i PE (Vermell i verd) per a aquesta prova. Abans de fer una prova de continuïtat, curtcircuitar les dues puntes (Vermella i verd) ajuntant els extrems, i pressionar i mantenir la tecla ZERO fins que aparegui a la pantalla l’anunciador ZERO (zero) a la pantalla 0.00 Ω.
Figura 5: Tecla “zero” del tester

En aquest moment el comprovador mesura la resistència de les sondes o les puntes i emmagatzema la lectura en la memòria i la sostreu de les lectures successives que fem.

  • Pas 3. Posar la punta de la sonda L (verd) en un extrem del terra i la sonda PE (vermella) en l’altre extrem del cable que volem mesurar la seva continuïtat segons el següent esquema 3 .
Esquema 3: Punts de mesura .
  • Pas 4. Mantenir pressionat la tecla TEST fins que la lectura s’estabilitzi i el comprovador emeti un senyal sonor. Tal com s’indica a la figura 6 el resultat del mesurament de continuïtat elèctrica es mostra a la pantalla LCD del mesurador tester.
Figura 6: Resultat de la mesura de continuïtat elèctrica .

En el cas que el circuit tingui tensió, la prova s’inhibeix i la indicació de tensió CA apareix a la pantalla del multímetre comprovador.

Com a conclusió final podríem dir que el resultat obtingut així com el valor de resistència òhmica de 0.29 Ω que apareix a la pantalla seria un valor normal de la resistència de conductors i per tant una indicació de bona continuïtat.